Йога студио 108
Актуален за 4.07
5 Посетители Онлайн
 • Йога студио 108 във Facebook
 • Йога студио 108 в Twitter
 • Канал в You Tube на Йога студио 108
 • Йога студио 108 в Инстаграм

Медитация и мантри

15 август 2005
14 296

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ОСВОБОЖДЕНИЕ
Последната глава на Йога-сутрите на Патанджали разглежда КАЙВАЛЯ – освобождението или независимостта. Напълно усъвършенстваният йоги достига абсолютното разграничение – способност да различава Истинското от неистинското. На него вече не му влияят трите гуни на природата, и той може да различи ПУРУША от ПРАКРИТИ.

1. Джанмажадхи-мантра-тапах-самадхи джах сидхаях
Сидхите се достигат в резултат на рождението, чрез билки, мантри, аскеза или самадхи
Сидхите, които се достигат в настоящето прераждане, са били достигнати в предишното, но това не означава, че човек ще ги използва подходящо в този живот. Онези, които се достигат чрез билки, може въобще да не са свързани с някакво ниво на духовност, и могат лесно да бъдат управлявани от егото. Сидхите, достигнати чрез повторение на мантри или чрез ТАПАС – аскеза, са обикновено от висше ниво дотогава, докато се използват за Осъществяването на Бога, а не за лично или материално облагодетелстване. Силите, които идват чрез самадхи, са най-чистите, защото те идват у ученика без той да се е стремил към тях. Трябва да помним, че сидхите не са цел, а страничен резултат по пътя към Осъществяване на Бога.

2. Джати-антара-паринамах пракрити-апурат
Всички еволюционни преобразования се дължат на осъществяването на природните насоки
Всички сили идват в пряка зависимост от еволюцията на индивида към съвършенство чрез многото му прераждания. Всеки опит да се форсира тяхната проява ще осакати духовното му развитие. Целта на човека е да постигне Единство с Божественото. Това е природна прогресия, която можем да подпомогнем чрез самодисциплина и самоизследване.

3. Нимиттам апрайоджакам пракритинам варана-бхедас ти татах кшетрикават
Една очевидна причина не способства непременно за изявяването на природните тенденции; тя само премахва пречките като селянинът (който почиства камъните от напоителния канал)

4. Нирмана-читани асмита-матрат
Умовете се създават само от еготизма
Умът не е Азът. Той произтича от егото, от разделянето от Аза, и трябва да бъде надхвърлен, за да се върнем към Аза.

5. Праврити-бхеде прайоджакам читам екам анекешам
Въпреки че целите на многото (създадени умове) са различни, те са контролирани от единия Ум
Многото индивидуални умове са разпръснати и преследват различни цели, но всички те са подчинени и са под контрола на единия Универсален Ум, който е Азът, Абсолютното Съзнание.

6. Татра дхиянаджам анасаям
От тях умът, роден от дхияна, е свободен от минали тенденции – самскари
От многото индивидуални умове, онези, които са регулирани и насочвани чрез медитацията, се освобождават от вредни навици и разсейване.

7. Кармашуклакришнам йогинас три-видхам итарешам
За йоги кармата не е нито черна, нито бяла; за другите тя е тристепенна
За йоги кармата се отработва обективно – той не я възприема нито като положителна, нито като отрицателна. За други тя е тристепенна – черна, бяла и сива, т.е. има субективни реакции спрямо работата, която трябва да бъде свършена, а това от своя страна създава нова карма.

8. Татас тад-випаканугунанам свабхивяктир васананам
От тези (трите степени на карма) проявеното осъществяване е, което съответства на желанията или тенденциите
Съобразно предшната си карма в живота всеки изпада в различни ситуации. Реакцията му към тях се определя от неговите желания или склонности. Ако той желае власт или материални блага, в крайна сметка ще ги получи, но след това ще трябва да изстрада болката, която ги придружава. Ако се стреми само към освобождение, трябва да премине през дисциплина, за да го достигне, но ще успее.

9. Джати-деша-кала-вявахитанам апи анантариям смрити-самскарайор екарупатват
Непосредствената последователност (желание, следвано от подходяща кармична ситуация), която се дължи на паметта и самскарите, съществува дори макар да бъде прекъсвана от социална принадлежност, място и време
Законът на Карма е абсолютен. Резултатът от едно желание или тенденция трябва определено да бъде пожънат, въпреки че може да бъде в друго прераждане и при други обстоятелства. Онези, които страдат като че ли незаслужено, всъщност отработват натрупаната от преди Карма.

10. Тащам анадитвам касишо нитятват
Те (желанията) нямат начало, защото желанието за живот е вечно
Това дава представа колко отдавна човек преминава през преражданията. Той се преражда оттогава, от когато има желание. Именно желанието го привързва към физическото ниво; а желанието нма начало.

11. Хету-пхаласраяламбанайх сангрихитатвад есам абхаве тад-авхавах
Желанията са свързани чрез причината, следствието, поддръжката и обектите; и когато те изчезнат, изчезват и желанията
Това, което задвижва желанията, са причината и следствието, или миналата Карма; поддръжката или дейността на ума, която ги създава, и обектите на желанията. Когато тези основи бъдат отстранени, изчезват и желанията.

12. Атитанагатам сварупато сти адхва-бхедад дхарманам
Миналото и бъдещето съществуват всяко в правото си; разликата в свойствата се дължи на различните пътеки
Светът съществува отделно от човека. Но именно отделните пътеки на индивидите създават онова, което представляват различните свойства и характеристики на света, разделящи Пракрити от Пуруша.

13. Те вякта-сукшмах гунатманах
Те – изявени или не – съществуват в трите гуни
Свойствата (характеристиките) на света – така, както ги вижда човек, са всъщност изяви на качествата на Пракрити – сатва, раджас и тамас.

14. Паринамаикатвад васту-татвам
Реалността на обектите се дължи на уникалността в промяната (на гуните)
Всеки обект от матералното ниво може да бъде идентифициран и наречен реалност, понеже е създаден от собствената си уникална комбинация от трите гуни на природата, така както всеки цвят е уникална комбинация от трите основни цвята: червено, жълто и синьо.

15. Васту-самйе чита-бхедат тайор вибхактах пантха
При един и същ обект очевидната разлика (между две възприятия) се дължи на отделните пътеки на различните умове
Обектът остава един и същ, но когато бива възприеман от повече от един ум, веднага се пораждат различни възгледи за него. Това се дължи на различните пътеки на всеки индивид. Думата “пътека” е свързана с факта, че всички ние пътуваме към Осъществяването на Аза, и личното отношение и кармичните ситуации определят как човек вижда нещата.

16. На чайка-чита-танграм васту тад-апраманакам тадаким сят
Един обект не зависи от ума на възприемащия го, понеже съществува независимо дали умът го възприема или не

17. Тад-упарагапекшитвач читася васту джнатаджнатам
Обектът е или познат, или непознат за ума, в зависимост от оцветяването на последния
Онова, което човек възприема или познава, изцяло зависи от ориентацията и склонностите на неговия ум, а не от самия обект.

18. Сада джнатас чита-вритаяс тат-прабхох пурушасяпаринамитвах
Модификациите на ума са винаги познати на Аза поради непроменливата природа на Пуруша
Душата – Пуруша – поглъща всички промени, през които преминава умът, защото тя е Вечният Свидетел. Цялото истинно знание съществува постоянно в Аза, а умът непрекъснато е модифициран от мисловните вълни.

19. На тат свабхасам дришятва
Нито пък той е самопросветляващ се, защото е в царството на възприятията
Умът е нещо, което може да бъде наблюдавано като обект, и не е източник на знание – така както Луната не е източник на светлина, а само отражение на Слънцето.

20. Ека-самайе кобхаянавадхаранам
Той не може да възприема две неща едновременно
Макар мислите да се раждат за частици от секундата, в ума в даден момент може да съществува само една мисловна форма. Тъй че за ума е невъзможно да възприема себе си, докато възприема нещо друго.

21. Читантара-дрише будхи-будхер атипрашангах смрити-самскарас ча
Ако един ум можеше да възприема друг, щеше да има познание на познанието, както и объркване на паметта
Умът нито може да възприема себе си, нито друг ум, защото ако беше така, щеше да има пълно объркване на знанието и паметта на различните умове. Той е само инструмент; цялото знание е отвъд него.

22. Читер апратисамкрамаяс тад-акарапатау сва-будхи-самведанам
Знанието за него идва чрез самопознание, което се постига тогава, когато умът е успокоен
Така Патанджали е развил обяснението, че умът не може да възприеме себе си. Именно Пуруша, Азът, възприема ума.

23. Дращир-дришйопарактам читам сарвартам
Умът, оцветен от Виждащия (Азът) и вижданото (ума), разбира всичко
Когато умът се успокои и позволи да бъде възприеман чрез Аза, знанието, достигнато чрез Аза, става знание и на ума. Само тогава умът добива пълно знание. Следователно това не е интелектуализация, а медитация, която води до Самопознание.

24. Тад асамкиея-васанабхис читрам апи парартам самхатя-каритват
Умът, въпреки че е пълен с безброй тенденции и желания, действа за Аза, защото те са в съгласие
Умът пряко е свързан с Аза, и действа за него дори когато е все още пълен със светски мисли.

25. Вишеша-даршина атма-бхава-бхавана-винивритих
Онзи, който вижда тази разлика, престава да вижда ума като Атма
Чрез разграничението йоги разбира, че Душата и умът не са едно и също.

26. Тада хи вивека-нимнам кайваля-прагбхарам читам
Склонен към разграничение, той е близо до кайваля
Онзи, който може да разграничи ума от Атма, притежава силата на разграничението, и автоматично се доближава до освобождението.

27. Тач-чидрешу пратаянтарани самскаребхях
Мислите, които се появяват и прекъсват разграничението, се дължат на предишни самскари
Преди достигане на освобождението останалите обичайни мисли и склонности от време на време се надигат в ума, за да прекъснат развитието на разграничението.

28. Ханам есам клешавад уктам
Тяхното отстраняване се постига по същия начин, както отстраняването на злините, описано преди
Методите за отстраняване на прекъсването на разграничението са като тези за отстраняване на злините – причините за нещастията, описани в гл. II, сутри 10, 11 и 26.

29. Прасамкхяне пи акушидася сарвата вивека-кхятер дхарма-мегах самадхих
Онзи, който се е отказал дори от желанието за най-висше състояние на осъзнатост, и който упражнява разграничението, постига Дхарма Мега Самадхи
Дори желанието за освобождение трябва да отпадне, защото то е врити като всички други. С това отричане и разграничение идва Дхарма Мега Самадхи, което изгаря семената на всички самскари, водейки до пълно освобождение.

30. Татах клеша-карма-нивритих
От това следва освобождение от всички нещастия и карма

31. Тада сарваварана-малапетася гянася-нантядж джнеям алпам
Тогава, с отстраняването на всяко разсейване и замърсяване (става очевидно, че) онова, което може да бъде познато от ума, е безкрайно малко в сравнение с Безкрайното Знание (на Просветлението)

32. Татах критар ханам паринама-крама-самаптир гунанам
Трите гуни, след като са изпълнили предназначението си – което е процесът на промяна, престават да съществуват
За човека, надхвърлил Пракрити, качествата на Природата свършват, защото са изпълнили предназначението си: да го подтикнат към растеж и да създадат полето за преобразования по пътя на Самоосъществяването.

33. Кшана-пратийоги паринамапаранта-ниграхях крамах
Процесът на редуване на моментите става очевиден в края на преобразованията (на гуните)
Уроците на физическо ниво като че ли са във времето, но всъщност са поредица от отделни моменти, в които има разнообразна игра на качествата на природата – сатва, раджас и тамас. Това прилича на кино, в което всичко като че ли е непрекъснато, а всъщност е резултат от много отделни последователни кадри. Всеки кадър – всеки урок – е една величина, но може да бъде видяна само когато филмът спре – когато човек спре да гледа през Пракрити.

34. Пурушарта-сунянам гунанам пратипрасавах кайвалям сварупа-пратища ва чити-шактер ити
Кайваля е онова състояние, при което гуните достигат Пуруша. Душата се установява в Истинната си Природа, която е Чистото Съзнание. Край.
Освобождението идва тогава, когато гуните вече не въздействат. Трите качества на природата почиват в равновесие, като вече не подлежат на промени, тъй като са изпълнили предназначението си. Тогава йоги не може вече да бъде наричан личност, защото той е самият Пуруша.

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Нагоре Tags: ,

Коментари

 1. Петя казва:

  Наистина,човек трябва да се вгледа дълбоко в себе си, за да си обясни дори и простите неща около себе си.

 2. Zara казва:

  vsichko e otlichno,blagodaria Vi

 3. мирко казва:

  Не че съм против, ама човек като се отвори към цялото, как би се предпазил от лошите сили,особено като е нов и незнае кое точно какво е???

  • Светлана Благоева казва:

   Именно затова не се практикува по книги, човек има учители и също… един новак, който не знае какво точно какво е трудно ще се отвори към цялото ;)

 4. Христо Маринчев казва:

  Това е една много изчерпателна книга, която е разширен и напълно осъвременен трактат на Джапа Йога (древната наука Мантра Йога) написана от Гуруто на Свами Вишнудевананда, Свами Шивананда. Когато, човек няма учител и не може да намери такъв, той може да си избере една подходяща за него мантра, да я повтаря с вяра и любов. Това ще му даде сила за преодоляване на житейските труднисти.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

captcha

Please enter the CAPTCHA text

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>